Oznámení o Ochraně Osobních Údajů

Indentifikační údaje

1. Navštěvujete webovou stránku www.nadzemnibazeny.com , která je ve vlastnictví společnosti EYAROC COMPANY SL se sídlem na C/ PANAMA Nº 28, P.S.Č. 06011, BADAJOZ (Španělsko), s číslem DIČ nº B06590913, zapsaná v Obchodním rejstříku v Badajozu, Svazek 505, Strana 116, Sekce 8ª, List BA-22.633, Zápis 1, dále jen VLASTNÍK.

Můžete kontaktovat VLASTNÍKA jakoukoliv s následujících způsobů:

Telefon: 234 076 000

Kontaktní elektronická adresa: info@eyaroc.com.

 

Web hosting

OVH HISPANO S.L.U.

DIČ: B83834747

Zapsaná v Obchodním rejstříku v Madridu, Svazek 19514, kniha 0, strana 77, sekce 8, list M-342678.

C/ Alcalá 21, 5ª planta, 28014 Madrid (Španělsko)

Telefon: 902 106 113

Email: soporte@ovh.

 

Uživatelé

2 Účelem těchto podmínek (dále jen Právní upozornění) je regulovat používání webových stránek VLASTNÍKA, které zpřístupňuje veřejnosti.

Přístup a / nebo použití této webové stránky přiděluje stav UŽIVATELE, který přijímá od chvíle přístupu a/ nebo použití zde uvedené všeobecné podmínky použití. Výše uvedené podmínky budou použitelné bez ohledu na obecné smluvní podmínky, které jsou v daném případě závazné.

 

Použití webového portálu

3. www.nadzemnibazeny.com poskytuje přístup k velkému množství informací, služeb, programů nebo dat (dále jen „obsah“) na internetu patřících VLASTNÍKOVI nebo jeho poskytovatelům licencí, ke kterým může mít UŽIVATEL přístup.

Uživatel přijímá odpovědnost za používání portálu. Tato odpovědnost se vztahuje na registraci, která je nezbytná pro přístup k určitým službám nebo obsahu. V uvedeném registru bude VLASTNÍK odpovědný za poskytování pravdivých a zákonných informací. V důsledku této registrace může být UŽIVATELI poskytnuto heslo, za které bude odpovědný a zaváže se k jeho pečlivému a důvěrnému použití.

UŽIVATEL se zavazuje náležitě využívat obsah a služby (např. chat, diskusní fóra nebo skupiny), které VLASTNÍK nabízí prostřednictvím svého portálu a v oznamující, ale ne omezující podobě, je nepoužívat k:

  • Realizaci se zakázaných nebo nelegálních činů nebo činů se špatným úmyslem a proti veřejnému pořádku.
  • Šíření obsahu nebo propagandy rasismu, nelegální pornografie, obrany terorismu, nebo útoku na lidská práva.
  • Způsobení poškození fyzických a logických systémů společnosti EYAROC COMPANY SL, jejích dodavatelů nebo třetích stran, vložení nebo šíření počítačových virů nebo jiných fyzických nebo logických systémů, které by mohly způsobit výše uvedené škody.
  • Pokusu vstoupit, nebo případně použít e-mailové účty jiných uživatelů a upravovat nebo jinak nakládat s jejich zprávami.
  • Použití webové stránky nebo informace v ní obsažené pro komerční, politické, reklamní účely a pro jakékoli komerční použití, zejména při zasílání nevyžádaných e-mailů.

VLASTNÍK si vyhrazuje právo stáhnout všechny komentáře a příspěvky, které porušují úctu k lidské důstojnosti, jsou diskriminační, xenofobní, rasistické, pornografické, které ohrožují nezletilé, pořádek nebo veřejnou bezpečnost nebo které, podle jeho názoru, nebudou vhodné ke zveřejnění. V každém případě není VLASTNÍK odpovědný za názory vyjádřené uživateli prostřednictvím fór, chatů nebo jiných způsobů spoluúčasti.

 

Ochrana dat

4. Vše v souvislosti s ochranou osobních údajů se nachází shrnuto v dokumentu o zásadách ochrany osobních údajů.

 

Obsah. Duševní a průmyslové vlastnictví.

5. VLASTNÍK je vlastníkem všech práv na duševní a průmyslové vlastnictví jeho webové stránky, stejně jako jednotlivého obsahu v ní (například: obrázky, fotografie, zvuk, audionahrávky, videa, software nebo texty; ochranné známky nebo loga, barevné kombinace, struktura a design, výběr použitých materiálů, počítačové programy nezbytné pro její provoz, přístup a použití atd.), vlastnictví VLASTNÍKA nebo jím pověřených.

Všechna práva jsou vyhrazena. Na základě ustanovení článků 8 a 32.1, druhý odstavec, zákonu o duševním vlastnictví, je výslovně zakázána reprodukce, šíření, veřejná komunikace, včetně jejího způsobu zpřístupnění obsahu, celého, nebo částečného obsahu této webové stránky za komerčními účely na jakémkoliv nosiči a jakémkoliv technickém prostředku, bez autorizace VLASTNÍKA.

 

Vyloučení záruk a odpovědnosti

6. UŽIVATEL bere na vědomí, že používání webových stránek a jejich obsahu a služeb je prováděno na jeho výhradní odpovědnost. Konkrétně VLASTNÍK nepřebírá žádnou zodpovědnost například za následující oblasti:

a) Dostupnost provozu webových stránek, jejich služeb a obsahu a jejich kvalita nebo interoperabilita.

b) Účel, pro který webová stránka slouží záměrům UŽIVATELE.

c) Porušení platných právních předpisů UŽIVATELEM nebo třetími stranami, a zejména práv duševního a průmyslového vlastnictví, která jsou ve vlastnictví jiných osob nebo společností.

d) Existence škodlivých kódů nebo jiných škodlivých počítačových prvků, které by mohly způsobit počítačový systém UŽIVATELE nebo třetích stran. V každém případě je odpovědností UŽIVATELE mít k dispozici adekvátní nástroje pro detekci a vyčištění těchto elementů.

e) Podvodný přístup k obsahu nebo službám neoprávněnými třetími stranami nebo případně zachycení, vyloučení, změně, úpravě nebo manipulaci se zprávami a se sděleními jakéhokoli druhu, které mohou uvedené třetí strany provádět.

f) Přesnost, věrohodnost, aktualita a užitečnost nabízeného obsahu a služeb a následné použití, UŽIVATELEM. VLASTNÍK vynaloží veškeré přiměřené úsilí a prostředky k poskytnutí aktualizovaných a spolehlivých informací.

g) Škody způsobené na počítačovém vybavení během přístupu na web a škody způsobené UŽIVATELŮM, které vzniknou v důsledku selhání nebo odpojení v telekomunikačních sítích, které přeruší službu.

h) Škody nebo ztráty vyplývající z okolností vyplývajících z nepředvídatelných okolností nebo vyšší moci.

Pokud existují fóra, jejich užívání, nebo jim podobným internetovým plochám, je třeba mít v úvahu, aby zprávy odrážely pouze názor UŽIVATELE, který je posílá a je za ně zodpovědný. VLASTNÍK nebe zodpovědnost za obsah zpráv odeslaných UŽIVATELEM.

 

Úprava tohoto právního upozornění a jeho trvání

7. VLASTNÍK si vyhrazuje právo provádět úpravy, které považuje za vhodné na svém portálu, bez předchozího upozornění, přičemž může měnit, mazat nebo přidávat obsah a služby, které jsou prostřednictvím něj poskytovány, i způsob, jak se objeví zobrazené nebo umístěné na jeho portálu.

Platnost výše uvedených podmínek bude záviset na jejich zveřejnění a bude v platnosti, dokud nebudou změněny jinými řádně zveřejněnými.

 

Odkazy

8. V případě, že na www.nadzemnibazeny.com by byly zahrnuty odkazy nebo hypertextové odkazy na jiné internetové stránky, VLASTNÍK nebude vykonávat žádnou kontrolu nad uvedenými stránkami a obsahem V žádném případě nemá VLASTNÍK žádnou odpovědnost za obsah jakéhokoli odkazu patřícího webové stránce třetí strany a také nezaručuje technickou dostupnost, kvalitu, spolehlivost, přesnost, obsáhlost, pravdivost, platnost a ústavnost jakéhokoliv obsahu nebo informací obsažených v kterémkoli z uvedených internetových odkazů a jiných prostor na internetu. Zařazení těchto odkazů stejně tak nepředpokládá žádné přidružení, fúzi, nebo účast s připojenými společnostmi..

 

Právo na vyřazení

9. VLASTNÍK si vyhrazuje právo odepřít nebo zrušit přístup na portál a / nebo nabízené služby bez předchozího upozornění, na vlastní žádost nebo na žádost třetí strany, těm uživatelům, kteří porušují obsah tohoto právního upozornění.

 

Obecná ustanovení

10. VLASTNÍK bude pronásledovat nedodržení zde uvedených podmínek stejně jako jakékoliv nevhodné použití jeho portálu využitím všech občanskoprávních a trestněprávních cest, na která může mít právo.

 

Právní systém a jurisdikce

11. Vztah mezi VLATNÍKEM a UŽIVATELEM se bude řídit platnými španělskými předpisy. Veškeré spory a nároky vyplývající z tohoto právního upozornění budou řešeny španělskými soudy.

 

Nezletilý

12. www.nadzemnibazeny.com směřuje své služby na uživatele starší 18. let. Nezletilý nejsou autorizováni k použití našich služeb a nesmí nám proto zaslat svoje osobní údaje. Informujeme, že v takovém případě, EYAROC COMPANY SL na sebe nebere zodpovědnost možných následků, které by mohly vyplynout z nesplnění upozornění, které jsou ustanoveny v této klauzule.