Ochrana Osbních Údajů

Na NadzemníBazény.com bereme osobní údaje, které nám poskytnete při využití našich služeb, velmi vážně, a z tohoto důvodu se zavazujeme je uchovávat v naprostém bezpečí, být transparentní ohledně osobních údajů, které shromažďujeme, a zaručit práva, která vám pomáhají při správě jmenovaných údajů:

 

¿Kdo je Správcem údajů ?

Identifikace: EYAROC COMPANY SL. ("NadzemníBazény.com") - CIF: B06590913
Poštovní adresa: c/ Panamá Nº 28, BADAJOZ (Španělsko) (P.S.Č. 06011)
Telefon: 234.076.000
Elektronická adresa: info@nadzemnibazeny.com
Kontakt na pověřenou osobu zprávou osobních údajů: info@nadzemnibazeny.com

 

Za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje?

Informace, které nám poskytnete, zpracováváme za účelem vyřízení nákupu zboží a služeb dostupných na našem internetovém obchodě, žádostí o informace nebo nabídek přijatých prostřednictvím kontaktních formulářů na webu a registraci zákazníků.

Společnost neprovádí automatizovaná rozhodnutí založená na aplikované logice nebo vytváření profilu.

 

Jak dlouho budeme uchovávat vaše údaje?

Poskytnuté údaje budou uchovávány po celou dobu, kdy bude zachován obchodní vztah, nebude požádáno o jejich vymazání, nebo po dobu nutnou pro dodržení platné zákonné povinnosti. V případě žádostí o informace budou údaje zpracovávány po dobu nezbytně nutnou ke splnění této žádosti.

 

Jaká je legitimita pro zpracování vašich údajů?

Právním základem pro zpracování vašich údajů je souhlas zúčastněné strany zaškrtnutím okénka Zásady ochrany osobních údajů při vyplňování příslušného formuláře (kontakt, registrace nebo nabídka) nebo uzavřením smlouvy (nákupní košík).

Stejně tak může uživatel souhlas kdykoliv odvolat, aniž by to ovlivnilo zákonnost zacházení založeném na souhlasu před jeho odvoláním..

Požadované údaje jsou přiměřené, relevantní a nezbytně nutné. Uživatel není v žádném případě povinen je poskytnout, ale jejich zatajení může ovlivnit možnost reagovat na obsah požadavků Uživatele nebo znemožnit uzavření a plnění smlouvy.

 

Komu budou vaše osobní údaje sděleny?

Osobní údaje budou sděleny přepravním společnostem a poskytovatelům logistiky nezbytně nutným pro dodání zboží nebo služeb zakoupených v našem obchodě. Žádné osobní údaje nebudou předána třetím stranám, pokud to nebude ze zákonné povinnosti.

Společnost neprovádí žádný mezinárodní přenos osobních údajů.

 

Jaká jsou vaše práva při předání vašich osobních údajů?

Každý má právo získat potvrzení o tom, zda NadzemníBazény.com zpracovává, nebo ne osobní údaje, které se ho týkají. Zainteresované osoby mají právo na přístup ke svým osobním údajům, jakož i právo požadovat opravu nepřesných údajů nebo případně požádat o jejich vymazání, pokud údaje mimo jiné již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly uloženy, a pokud si to přejí, uplatnit přenositelnost.

Za určitých okolností mohou zúčastněné strany požádat o omezení ve zpracování osobních údajů. V takovém případě je ponecháme pouze pro zpracování, nebo obhajobu reklamací.

Za určitých okolností a z důvodů souvisejících s jejich konkrétní situací mohou zúčastněné strany vznést námitky proti zpracování osobních údajů. NazemníBazény.com přestane zpracovávat osobní údaje, s výjimkou závažných legitimních důvodů a zpracování, nebo obhajoby reklamací.

Uživatel může uplatnit výše uvedená práva za podmínek stanovených v aktuálních právních předpisech na adrese NadzemníBazény.com nebo o to požádat e-mailem na adrese info@nadzemnibazeny.com.

V případě, že neobdržíte uspokojivou odpověď a chcete uplatnit nárok nebo získat více informací o kterémkoliv z těchto práv, můžete se obrátit na Španělskou agenturu pro ochranu osobních údajů (www.agpd.es - C/ Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid).